Projektově konverzační hodiny

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen dětem ve věku cca 9 až 15 let s dobrou až velmi dobrou znalostí českého jazyka. Děti by měly být schopné komunikovat v češtině v běžných denních situacích, měly by v českém jazyce umět číst a porozumět čtenému. Není nutná (a neočekává se) znalost gramatiky v rozsahu učiva třídy, do které žáci věkově spadají (např. desetileté dítě hovoří plynně česky, o jazyk se zajímá a chce se zapojit do projektu s kamarády z celého světa, ale nikdy se neučilo vyjmenovaná slova nebo shodu přísudku s podmětem). 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu budou tematické okruhy (např. mimoškolní aktivity, rodina, bydliště… ) a jejich skupinová i individuální zpracování. Dále budou děti pracovat s nejrůznějšími materiály (texty, videa, nahrávky) a tématy, která dětem přiblíží fakta i zajímavosti o České republice, reálie, kulturu apod. V kurzu se budou věnovat aktuálním otázkám světového dění i důležitým tematickým celkům globálním i lokálním (například cíle udržitelného rozvoje aj.). V jazykové rovině žáci prohloubí slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a budou zdokonalovat větnou strukturu, vyjadřování a jazykové dovednosti.

Mezi výstupy budou patřit například koláže, plakáty, prezentace, referáty, scénky aj.

O projektu: 

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a částečně písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Týdenní hodinový fond:

2 vyučovací hodiny (s krátkou přestávkou v případě potřeby)

Předpokládá se také určitý čas, který budou děti v týdnu věnovat přípravě na hodiny nebo seznámení se s tematikou.

Dny a časy výuky

Časy kurzů jsou vždy uváděny v časovém pásmu ČR. Upozorňujeme, že v ČR se mění čas z letního na zimní a naopak. Časy kurzů zůstávají v původním čase, pokud se všichni žáci a paní učitelka neshodnou na posunu.

Dny a časy kurzů budou stanoveny podle časových možností zájemců uvedených v přihlašovacím formuláři. V případě, že jste skupina s minimálním počtem dětí (5), otevřeme kurz ve vámi vybraný den a čas.  

pondělí 18:00 - 19:40
čtvrtek 12:00 - 13:40
čtvrtek 18:00 - 19:40

Počet dětí ve třídě:

5-8

Termíny výuky:

26. 9. 2022 - 12. 6. 2023

Školné:

5 850 Kč/žák/pololetí (245 EUR)

Cena zahrnuje: výukové hodiny, setkání s učiteli (minimálně 1x každé pololetí), elektronické podkladové materiály a články, certifikát o absolvování kurzu, dárek na konci školního roku, poštovné po ČR. 

Cena nezahrnuje: tištěné materiály, poštovné do zahraničí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí dle pokynů, které obržíte po zápisu spolu se závaznou přihláškou, na druhé pololetí do 15. 1. 2023).

Sleva pro sourozence: V případě, že máte v našich kurzech zapsáno více dětí, poskytujeme slevu 500 Kč (20 EUR) na každé z dětí.

Technické požadavky

počítač nebo laptop (ideálně s českou klávesnicí nebo samolepkou s českými písmeny), mikrofon, kamera, myš, dobré připojení k internetu, tiskárna (nebo možnost tisku materiálů na hodinu)

Výukové prostředí

Google Classroom

Základní potřebné pomůcky

Podrobný seznam zašle na začátku školního roku paní učitelka.