Popis kurzů

Předškoláci

Kurz je určen předškolním dětem ve věku 5 až 6 let, které se chystají po absolvování ročníku nastoupit do 1. třídy. Výjimečně umožňujeme zápis také dětem, které ještě nedovršily 5 let. 

Děti by měly být schopné komunikovat v českém jazyce, porozumět a vyjadřovat se, a to přiměřeně svému věku. 

Cílem kurzu pro předškoláky je rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Budeme se věnovat správnému pojmenování věcí a situací, které nás obklopují. Naučíme se vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady pocity, a to ve vhodně zformulovaných větách. Budeme vést rozhovory, klást otázky, odpovídat, slovně reagovat. Zaměříme se na správný slovosled věty, skloňování a pády. Záměrně a cíleně budeme pracovat na prohlubování dalších dovedností dětí včetně komunikace, porozumění a zlepšování jejich pozornosti a soustředěnosti. 

1.třída

Kurz je určen dětem mladšího školního věku 6 až 7 let, které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života a používají češtinu k běžné komunikaci). Vyjímečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou skupinu. 

V kurzu se zaměřujeme zejména na správné vyvození hlásek s důrazem na česká specifika (č, ď, ch, ň, ř, š, ť, ž aj.), osvojování čtení a psaní všech písmen včetně správné diakritiky (háčky, čárky, kroužek), délku samohlásek (čtení krátkých a dlouhých slabik), v závěru roku na tvrdé a měkké slabiky (di, ti, ni / dy, ty, ny) a slabiky bě, pě, vě, mě a správné čtení slov, která je obsahují. 

V pokročilejším stadiu kurzu je prostor věnován čtení s porozuměním, tedy čtení textu zvoleného přiměřeně věku a jazykové úrovni žáků a ověření pochopení pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné metody. 

K opakování, procvičování a prohlubování znalostí během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. Celým ročníkem se prolíná práce s textem a čtení s porozuměním.

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

2.třída

Kurz je určen dětem mladšího školního věku (7 až 8 let), které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života a používají češtinu k běžné komunikaci a umí číst a psát česky). Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou skupinu. 

V návaznosti na první ročník si děti v kurzu zopakují specifika české abecedy (č, ď, ch, ň, ř, š, ť, ž aj.) včetně správného vyvození odpovídajících hlásek (pomocí logohrátek). Děti se budou učit abecedě, odříkat ji, umět ji použít při řazení slov (řazení dle abecedy). 

 

Důraz klademe na českou diakritiku (háčky, čárky, kroužek) a rozlišování délky samohlásek a slabik. Děti se budou neustále upevňovat správné čtení a psaní tvrdých a měkkých slabik (di, ti, ni / dy, ty, ny), slov s bě, pě, vě, mě. Rozdělí hlásky na samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné souhlásky, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky) a naučené využijí v praxi. 

 

Děti budou pracovat s hláskami, slabikami, slovy, větami a správným pořadím slov ve větě. Naučí se poznávat slova podřazená, souřadná, nadřazená, opačná, souznačná a mnohoznačná. Seznámí se s druhy vět - oznamovací, rozkazovací, přací a tázací, správnou intonací a psaním znamének na konci věty. 

 

Na známých i neznámých pohádkách a dalších textech si procvičí správné řazení vět v textu. V kurzu se soustředíme na čtení s porozuměním, tedy čtení textu zvoleného přiměřeně věku a jazykové úrovni žáků a ověření pochopení pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné metody. 

Velkým tematickým okruhem budou párové souhlásky, tedy dvojice z-s, h-ch, b-p, d-t, ž-š, v-f, ď-ť a pomůcky na jejich správné psaní na konci či uvnitř slova - zde se děti seznámí s pojmy tvar slova, slovo příbuzné, kořen. 

 

Děti by se měly naučit poznat vybrané slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. Celým ročníkem se prolíná práce s textem a čtení s porozuměním.

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

3.třída

Kurz je určen dětem školního věku 8 až 9 let, které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života, používají češtinu k běžné komunikaci a umí číst a psát česky, seznámily se již s učivem 2. třídy). Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou kategorii. 

Učivo 3. ročníku navazuje na látku probranou ve druhé třídě a blíže ji rozpracovává. Děti si zopakují vědomosti o hláskách, slabikách, slovech a větách. Přidají se větné vzorce a podrobněji se probere charakteristika věty jednoduché a souvětí.

 

Do větších detailů se budou žáci věnovat nauce o slově (antonyma, synonyma, slova mnohoznačná, nadřazená, podřazená a souřadná), včetně rozpoznání kořene, předpony a přípony, slova příbuzného. 

Nejvýznamnější kapitolou třetího ročníku tvoří vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z. Zvláštní důraz bude kladen na slova, v nichž se často chybuje, a na změnu významu slova s i - í nebo s z - ý (bít / být, mít / mýt atd.). Celým ročníkem se prolíná práce s textem a čtení s porozumění. 

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

4.třída

Kurz je určen dětem školního věku 9 až 10 let, které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života, používají češtinu k běžné komunikaci a umí číst a psát česky, seznámily se již s učivem 3. třídy). Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou kategorii. 

Učivo 4. ročníku navazuje na látku probranou ve třetí třídě. Děti si zopakují stavbu slova (předpony, přípony, koncovky, kořen), vyjmenovaná slova a slovní druhy. stavbu věty.

 

Do větších detailů se budou žáci věnovat podstatným jménům, slovesům a jejich mluvnickým kategoriím. U podstatných jmen se seznámí a naučí se určovat mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, rod, životnost a číslo. U sloves se děti dozví, jak určit osobu, číslo a čas, co to je infinitiv a co zvratné zájmeno. Dále se zaměříme na stavbu věty jednoduché a souvětí, vhodné používání spojovacích výrazů a na stavbu větných vzorců, na shodu přísudku s podmětem. Celým ročníkem se prolíná opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů a čtení s porozuměním.

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

Čeština jako druhý jazyk

Kurz čeština jako druhý jazyk je určen dětem ve věku cca 6 až 12 let s velmi malou až nulovou či velmi pasivní znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí například několika základním slovům či větám, ale češtinu ke komunikaci v podstatě nepoužívají nebo jen ve výjimečných situacích. Zároveň jsou motivovány učit se a vybudovat si základy češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR. Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou kategorii. 

Obsahem kurzu je zejména budování základní slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v běžných denních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, barvy, počítání, svět kolem nás, volnočasové aktivity, jídlo, tělo, roční období, zvířata apod. 

 

Dále se budou děti učit základům čtení a psaní v češtině či již základním českým specifikům čtení a psaní, aby byly schopné přečíst jednoduchý text a pracovat s ním. Žáci budou za pomoci edukativních materiálů pracovat i na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice a zajímavosti. Mezi výstupy budou patřit například koláže, jednoduché české pohádky a scénky či krátký dopis příbuzným do ČR.

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči naučit děti komunikovat v běžných situacích a usnadnit jim komunikaci v českojazyčném prostředí při návštěvě ČR.

Projektově konverzační kurz

Kurz je určen dětem ve věku cca 9 až 15 let s dobrou až velmi dobrou znalostí českého jazyka. Děti by měly být schopné komunikovat v češtině v běžných denních situacích, měly by v českém jazyce umět číst a porozumět čtenému. Není nutná (a neočekává se) znalost gramatiky v rozsahu učiva třídy, do které žáci věkově spadají (např. desetileté dítě hovoří plynně česky, o jazyk se zajímá a chce se zapojit do projektu s kamarády z celého světa, ale nikdy se neučilo vyjmenovaná slova nebo shodu přísudku s podmětem). 

Obsahem kurzu budou tematické okruhy (např. mimoškolní aktivity, rodina, bydliště… ) a jejich skupinová i individuální zpracování. Dále budou děti pracovat s nejrůznějšími materiály (texty, videa, nahrávky) a tématy, která dětem přiblíží fakta i zajímavosti o České republice, reálie, kulturu apod. V kurzu se budou věnovat aktuálním otázkám světového dění i důležitým tematickým celkům globálním i lokálním (například cíle udržitelného rozvoje aj.). V jazykové rovině žáci prohloubí slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a budou zdokonalovat větnou strukturu, vyjadřování a jazykové dovednosti.

Mezi výstupy budou patřit například koláže, plakáty, prezentace, referáty, scénky aj.