Mezinárodní konference

krajanských knihoven

27.3.2022

Online konferenční platforma ZOOM

Knihovna je tradičně vnímána jako neutrální prostor pro volnočasové aktivity a neziskovou kulturu. Podporuje kulturní rozmanitost a kreativitu, přispívá k rozvoji duchovních, emocionálních, sociálních a jazykových dovedností dětí i dospělých, pomáhá jim získat estetické cítění, posilovat zájem o literaturu, vědu a umění a stimulovat jejich kreativitu. 

Jaké postavení mají ale knihovny krajanské? 

Odpověď na tuto otázku budeme hledat spolu s odborníky a zástupci krajanských komunit na Mezinárodní konferenci krajanských knihoven pořádané Českou asociací. Cílem konference je poukázat na neoddiskutovatelnou důležitost krajanských knihoven jako na pojítko krajanské komunity s českou kulturou a literaturou. Položit základní stavební kámen jejich vzájemné spolupráci a společnému hledání jejich udržitelnosti. Poskytnout jim nástroje pro další rozvoj knihoven a pro řešení problémů, se kterými se setkávají.

ZÁŠTITA:

PROGRAM:

Jednotlivé panely jsou zaměřeny na základní oblasti týkající se každé knihovny, na společné problémy a citlivá místa. Součástí jsou i příklady dobré praxe krajanských knihoven v zahraničí.

17:00 – 17:15
PŘIVÍTÁNÍ A OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

PŘIVÍTÁNÍ A OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

17:15 – 17:40
AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLI KRAJANSKÝCH KNIHOVEN 

Prezentace výsledků dotazníkového šetření a průzkumu 

Lenka KANELLIA,
předsedkyně České asociace

17:40-18:00
KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2021–2027 s výhledem do roku 2030 

Lucie MACHÁČKOVÁ

18:00-18:30
SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY MALÝCH A ŠKOLNÍCH KNIHOVEN

Edita VANÍČKOVÁ MAKOSOVÁ,
vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského, metodik Centra pro školní knihovny


Obsah semináře:
- Legislativa pro knihovny – knihovní a provozní řád
- Zpracování fondů a provoz – infomační systémy k evidenci fondu a výpůjční protokol,  stavění fondu, akvizice
- Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti – čtenářské dílny, hry, soutěže, příklady dobré praxe
- Metodická pomoc Centra pro školní knihovny

18:30 – 19:30 
PREZENTACE VYBRANÝCH KRAJANSKÝCH KNIHOVEN ZE SVĚTA

VELKÁ BRITÁNIE :

Jana NAHODILOVÁ,
ředitelka České a slovenské školy Okénko v Londýně


Mezinárodní knihovna České a slovenské školy Okénko v Londýně. Elektronické knihy pro všechny.

Mezinárodní knihovna České a slovenské školy Okénko v Londýně funguje jak pro žáky školy a jejich rodiny, tak pro širší veřejnost nejen ve Velké Británii, ale i v celém světě. V knihovně lze zapůjčit knihy (beletrii i odbornou literaturu či encyklopedie) i stolní hry. Disponuje knihami nejen v češtině a slovenštině, ale nabízí i tvorbu českých a slovenských autorů v angličtině. Knihovna nabízí také zásilkovou službu pro čtenáře ve Velké Británii. Od roku 2022 nabízí také výpůjčky e-knih prostřednictvím platformy Palmknihy, čímž zpřístupňuje přes 11 000 českých i slovenských knih všem zájemcům. Katalog knihovny navíc obsahuje také možnost stažení kolem 2500 e-knih zdarma od Městské knihovny v Praze. Knihovna má smlouvu s organizací Tritius a Palmknihy a je členem knihovnické asociace v České republice i ve Velké Británii. Součástí práce knihovny jsou také rozhovory s autory, tvůrčí dílny, knižní a čtenářské dílny pro děti či recenze knih. 

KANADA:

Andrea ŽELJAZKOVÁ
členka výboru České školy v Calgary Z krabice do police
knihovna České školy v CalgaryISLAND:

Renata EMILSSON PEŠKOVÁ,
členka vedení Móðurmál


Mnohojazyčná mezinárodní knihovna asociace Móðurmál

Móðurmál – asociace o dvojjazyčnosti je nezisková organizace, založená v roce 1994. Móðurmál zastřešuje skupiny a školy mateřských jazyků, které poskytují dětem a mládeži výuku jejich jazyků. Během existence Móðurmálu bylo vyučováno kolem třiceti různých jazyků. Mezi cíle Móðurmálu patří výuka mateřských jazyků, podpora škol a učitelů mateřských jazyků, spolupráce s rodiči, účast ve výzkumu o vícejazyčnosti a mateřských jazycích, rozvoj výuky mateřských jazyků a podpora vícejazyčnosti ve společnosti.

Renata Emilsson Pešková představí Knihovnu Móðurmálu, jde o unikátní příklad podpory vícejazyčné gramotnosti v islandské společnosti. Představí také práci své kolegyně, projektové manažerky Rósa Björg Jónsdóttir, která o knihovnu pečuje, a která zároveň pracuje jako knihovnice v Národní islandské knihovně. Ve svém volném čase registruje knihy v různých jazycích do národního knihovnického systému a vypůjčuje je dětem z Móðurmálu, jednotlivcům i školním knihovnám z celého Islandu. Momentálně čítá knihovna Móðurmálu více než 8000 knih v 86 jazycích. Rósa Björg dostala na podzim 2021 za svou práci státní vyznamenání.

19:30 – 19:40
SUK

– Speciální cena pro české krajanské knihovny v zahraničí
Pochlubte se svou školní či krajanskou knihovnou – představení ceny SUK a nového ocenění práce krajanských knihoven

19:40 – 20:00
 P Ř E S T Á V K A

P Ř E S T Á V K A

20:00 – 20:30
JAK NA ČTENÁŘSKÉ WORKSHOPY

Klára SMOLÍKOVÁ,
lektorka, spisovatelka a komiksová scenáristka 


Klára Smolíková publikuje v dětských časopisech, zaměřuje se na knihy popularizující českou historii (S Komenským do komiksu či Cha cha chá, zasmál se Mordechaj) a věnuje se vzdělávacím projektům. Knihy nejen píše, ale také k nim vymýšlí workshopy, sestavuje pracovní listy a hledá cesty, jak děti motivovat ke čtení, budovat vztah ke knihám i rozvíjet lepší porozumění textu. V příspěvku se podělí o postřehy, jaké aktivizační metody se jí osvědčily na stovkách tvůrčích dílen realizovaných po celé republice.

20:30 – 20:50
ČASOPIS ČTENÁŘ

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis. Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

20:50-21:10
NOC S ANDERSENEM

akce, která se z malé knihovny rozletěla do celého světa

Hana HANÁČKOVÁ,
knihovnice, oddělení pro děti Knihovny BBB v Uherském Hradišti


Hana Hanáčková vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně a v roce 1981 nastoupila do Okresní knihovny v Uherském Hradišti, a nyní do Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Po mateřské dovolené pak ve stejné knihovně nastoupila do oddělení pro děti, kde pracuje dodnes. Práce s dětmi ji i po letech stále baví a naplňuje.  V dětském oddělení KBBB vznikla mimo jiné dnes již mezinárodní akce Noc s Andersenem nebo Hradišťské sluníčko. Hana Hanáčková je členkou Klubu dětských knihoven SKIP ČR a Spolku přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Kromě činnosti knihovny představí Noc s Andersenem, dnes již mezinárodní akci k podpoře dětského čtenářství. A poví nám více o historii a vývoji akce, která se z malé knihovny rozletěla do celého světa.

21:10 – 21:30
NEJLEPŠÍ KNIHY

Současná literatura pro děti a mládež
Seminář pro pracovníky malých a školních knihoven - seznámení s tituly oceněnými v literárních soutěžích v roce 2020 a 2021

Edita VANÍČKOVÁ MAKOSOVÁ,
vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského, metodik Centra pro školní knihovny


Cílem semináře je seznámení s tituly současné tvorby pro děti s důrazem na edukační potenciál knih. Během semináře se účastníci seznámí s možnostmi, jak s knihou pracovat během čtenářských dílen. Seminář je určen pro knihovníky, učitele a rodiče dětí 1. a 2. stupně ZŠ.

21:30 – 22:00 
ZÁVĚR, DOTAZY, VOLNÁ DISKUZE

Závěr, dotazy, volná diskuze 

Konferenci moderuje: Alena Cicáková, autorka krajanského podcastu Epimoni-ac

Odkaz na konferenci Vám bude zaslán na email, který uvedete v registraci. Účast na konferenci je zdarma. Prosíme, aby se každý zájemce či zástupce organizace registrovali zvlášť.